Main shortcutMenu shortcuts

Detail

sticker

Tak pe lah gak ada Bakmi GM, Bakmi Tebet pun jadi je lah.

Enak pun rasanya, apalagi makannya ditemenin sama kamu..

Iya, kamu..
S u a m i k u ..
šŸ˜šŸ˜˜

Sign in and add friend to comment