Main shortcutMenu shortcuts

Detail

ndi.ep: Allah Maha Pemurah, Dia mewajibkan kita melunasi terlebih dahulu utang-utang kepada sesama manusia sebelum menunaikan zakat, sehingga harta yang kena zakat pun berkurang setelah membayar utang.

Bagaimanapun, tunaikanlah zakat yang terutang. Karena utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan.

@ndi, 24091438
7 months ago
Sign in and add friend to comment