AnonymousKoh ขุนศรีแสวงเหาะ

ผมชื่นชมรายการอย่างมกัศจรรย์งานพันธ์ุแปลก จริงแล้วแปลชื่อไม่ถูกต้องเท่าไหร่ อต่เป็นรายการเกี่ยวกับผู้ทำงานสุจริตที่มีวืริยะอุตสาหะ และมีความ้ชี่ยวชาญชำนาญในงานที่ทำเหนือคนอื่น เลยย้อนมาดูตัวเอง พบว่าเราทำงานได้ชุ่ยมากๆ ไร้ความเป็นมืออาชีพจริงๆ =_=! #truevision28

AnonymousKoh ขุนศรีแสวงเหาะ December 30 2012
Sign In To View Activity